Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

Poniższy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: http://sklep.jrmotors.pl (dalej: Sklep), a także prawa i obowiązki stron biorących udział w zawieraniu umowy sprzedaży.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu  działającego pod adresem http://sklep.jrmotors.pl  jest  J.R Motor Services G.B. sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 659, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ  w Gdańsku  , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186312., nr NIP 585-000-19-45 nr Regon 190061669 (dalej: Sprzedający).

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w jego siedzibie, za pośrednictwem okienka kontaktowego  lub poczty elektronicznej na adres: e-sklep@jrmotors.pl lub pod numerami telefonów:

(58) 661-25-87(58) 661-25-87 Gdynia

(22) 879-77-79(22) 879-77-79 Warszawa

3. Regulamin określa zasady sprzedaży i dostawy produktów i usług oferowanych do nabycia w Sklepie .

4. Nabywcą produktów oferowanych w Sklepie może być każdy kto zarejestruje się w Sklepie (dalej: Klient).

5. O ile użytkownik jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, stosuje się do niego postanowienia  niniejszego regulaminu za zmianami wynikającymi z § 6 niniejszego regulaminu.

6. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym sklep.jrmotors.pl odbywa się według niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.  

7. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych. 

8. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki dostępne są na stronie głównej w boxie o nazwie "Dostawa"

9. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 2 Realizacja zamówień

1. Klient decydujący się na nabycie produktu oferowanego w Sklepie, składa poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu zamówienie, po uprzednim zarejestrowaniu się. W trakcie procesu rejestracji Klient akceptuje treść niniejszego regulaminu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. Istnieje możliwość składania zamówień bez rejestrowania się w sklepie co opisano w dziale FAQ w punkcie "Rejestracja". W trakcie procesu składania zamówienia klient akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

3. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system Sklepu na adres e-mail podany przy rejestracji. 

4. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia  sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia przez telefon. W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji takiego zamówienia z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

5. Towary mogą być przez Klienta odebrane w siedzibie Sprzedającego lub pod adresem wskazanym przez zamawiającego.

6. Za zamówione towary Klient może zapłacić:

a/ gotówką lub karta płatniczą– płatne w siedzibie Sprzedającego,

b/ przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub przez platformę przelewy24.pl

c/ przekazem pocztowym na konto Sprzedającego,

d/ „za pobraniem” – przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar,

e/ płatności kartą w e-sklep - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, przelew należy wysłać na wskazane konto BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Gdynia  73 1750 1022 0000 0000 0103 3627. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Niezapłacenie za zamówiony produkt w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie, uważa się za rezygnację z zamówienia.

9.  W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, należność należy przekazać kurierowi bądź przedstawicielowi Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.

10. W przypadku wyboru formy płatności gotówką towar zostanie wydany niezwłocznie po uiszczeniu kwoty odpowiadającej cenie produktu.

11. Czas realizacji zamówienia: wynosi 14 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu dostarczenia towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

12. W przypadku niedostępności danego produktu w Sklepie, Klient nie ma możliwości zakupienia takiego towaru. Możliwe jest jedynie ustawienie powiadomienia e-mail gdy produkt będzie dostępny w sprzedaży.

13. Zamówione towary są wysyłane  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Klient dokonuje wyboru przy składaniu zamówienia.

14. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.

15. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument sprzedaży z zastrzeżeniem treści § 6 ust. 6.  

16. Przed odebraniem przesyłki, jej zawartość  powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Klient powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej, sporządzić protokół szkody z kurierem i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres e-sklep@jrmotors.pl  z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

17. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

18. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu i nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Klienta. 

§ 3 Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamacje poprzez specjalny formularz dostępny w historii zamówień (dotyczy tylko klientów zarejestrowanch w sklepie) bądź przesłać stosowny dokument na adres e-mail sklepu lub na piśmie na adres  Sprzedającego  celem ustalenia dalszego toku postępowania. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni  od dnia jej wpłynięcia z tym zastrzeżeniem, że jeżeli upływ terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się do najbliższego dnia roboczego.

3. O rezultacie złożonej reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przy składaniu zamówienia.

§ 4 Postanowienia pozostałe

1. Właściciel sklepu firma J.R Motor Services G.B zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub wycofania ze sprzedaży niektórych produktów i usług  oferowanych w Sklepie.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu z zastrzeżeniem treści § 6 ust.7.

3. Ze względu na zróżnicowaną architekturę sprzętową zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od oryginałów. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Mają one charakter poglądowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

4. Różnice, o których mowa w ust. 3  nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wysuwania roszczeń ze strony Sprzedającego z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust 8.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedażowej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzeń zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Sklep zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości powyżej 1024 pikseli (px).

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów objętych formularzem rejestracji (zamówienia) lub osób fizycznych działających za Klientów oraz ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Klienta jest Sprzedający.

2. Dane klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta, przewidziane art. 13 RODO, znajdują się tu: Polityka prywatności

- Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie, w tym w szczególności wysyłki zamówionych w sklepie towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w tym również w celach archiwalnych a także obsługi reklamacji oraz dochodzenie swoich praw i obrona przed nimi co stanowi prawnie uzasadnionych interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO. W przypadku wyrażenia przez Klientów odrębnych zgód, dane osobowe mogą być przetwarzane również dla celów marketingowych własnych produktów i usług.

- dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres: niezbędny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, do czasu uwzględnienia sprzeciwu Klienta, do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

- podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie złożonego przez klienta zamówienia.

- odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.

- dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

- na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych

- Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Dane klienta nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu."

3. W trakcie rejestracji Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefony, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

§ 6 Postanowienia szczególne w stosunku do Konsumentów

1. Postanowienia niniejszego § mają zastosowanie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami i w przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu, w stosunkach z Konsumentami, mają pierwszeństwo.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot towaru stanowi odstąpienie od umowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Formularz online odstąpienia od umowy.

Wzór odstąpienia od umowy.

Informacja o prawach i obowiązkach związanych z odstąpieniem od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje odnośnie:

a) towarów o właściwościach określonych przez konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon, w przypadku gdy z jakichkolwiek względów treść zamówienia budzi wątpliwości bądź w przypadku, gdy Klient składa zamówienie w Sklepie po raz pierwszy. W takim przypadku Zamówienie będzie realizowane dopiero po telefonicznym potwierdzeniu jego złożenia i wyjaśnieniu wątpliwości.  

5. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia towarów wolnych od wad.

6. Do dostarczanej przesyłki zawsze będzie dołączany dokument sprzedaży wraz z treścią niniejszego regulaminu.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu, pozwanego lub miejsca wykonania umowy. Konsumenci mają również prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń w szczególności mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Dane adresowe oraz zasady dostępu do zasad działania tych sądów znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.

8. W stosunkach z Konsumentami nie mają zastosowania:  § 2 ust. 16 i 17, §4 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 4.

9. Sprzedający nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10. Sprzedający nie świadczy usług, w stosunku do których można określić minimalny czas trwania zobowiązania zgodnie z art. 12  ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

11. Przy sprzedaży towarów w Sklepie funkcjonalności treści cyfrowych oraz mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowe ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem nie występują.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający jest dysponentem wszelkich praw autorskich do materiałów zawartych w stronie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie bądź wykorzystanie ich w inny sposób.

2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście  oraz na stronie sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Sklepu dla każdego Klienta.

4. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania tych zmian na stronie Sklepu z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.

banner